Radiah Yusoff

Radiah Yusoff merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia. Bidang kepakaran beliau ialah linguistik. Antara hasil penulisan beliau ialah bab bertajuk “Ergativiti” dalam buku bertajuk Teori Sintaksis Bahasa Melayu (DBP, 2018).