Out of stock

Konsep Asas Antropologi

NORAZIT SELAT adalah Pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

DBP (Edisi Kedua, 1993)
192 halaman termasuk Bibliografi

 


PENAFIAN: Judul ini menepati keadaan NOS, atau “naskhah baru stok lama”. Justeru, sesetengah naskhah berkemungkinan mempunyai kesan cacat seumpama halaman bernoda, sumbing, melengkung, lusuh, dan sebagainya. Pelanggan dinasihatkan agar meneliti gambar tambahan yang disediakan untuk mendapat gambaran lebih jelas mengenai keadaan naskhah sebelum membuat pembelian.

RM25.00

Out of stock

Product ID: 25587 Subject: Sub-subjects: ,

Konsep Asas Antropologi membicarakan lebih seratus konsep asas antropologi. Setiap konsep dihuraikan dengan ringkas, padat dan jelas supaya lebih mudah difahami oleh pembaca pembaca umum dan juga pelajar. Konsep-konsep tersebut disusun sedemikian rupa bagi memudahkan pembaca membuat rujukan. Secara umum antropologi adalah satu kajian tentang cara hidup manusia yang boleh dilihat sama ada daripada perspektif kebudayaan ataupun sosial. Bidang ini bermula sebagai satu ilmu sejarah pada zaman kesedaran yang berlaku di Eropah pada abad ke-18. Sebagai ilmu yang dinamis, antropologi juga telah berkembang dan maju mengikut arus zaman. Ia telah banyak mengalami perubahan baik dari segi subjek mahupun dari segi bidang yang dikaji. Bahan-bahan kajiannya tidak lagi terbatas kepada masyarakat primitif atau masyarakat petani, tetapi telah diluaskan schingga di kalangan masyarakat yang lebih kompleks, seperti yang terdapat di bandar-bandar.

Teori dan pendekatan yang digunakan juga telah banyak mengalami perubahan. Kajian-kajian antropologi tidak hanya terhad kepada teori-teori yang disumbangkan oleh Boas, Spencer, B. Malinowski, Evans Pritchard atau Levi Strauss sahaja, tetapi penyelidikan sckarang ini telah dipengaruhi oleh ahli-ahli falsafah seperti Hegel dan Karl Marx. Ruang lingkup antropologi adalah luas. Aspek-aspek yang dikaji termasuklah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem persanakan, sistem politik dan lain-lain lagi. Antropologi juga mengkaji proses-proses seperti perubahan sosial, integrasi, konflik, politik dan lain-lain lagi. Sebagai satu ilmu yang berkembang, proses pinjam-meminjam juga berlaku di dalam antropologi. Oleh itu, tidaklah menghairankan sekiranya di dalam buku ini terdapat konsep-konsep yang dipinjam daripada bidang ekonomi, sosiologi, politik, linguistik dan disiplin-disiplin yang lain.

Oleh sebab konsep-konsep ini telah pun sebati dengan ilmu antropologi, maka Konsep Asas Antropologi diharapkan akan dapat mendedahkan penuntut-penuntut kepada idea-idea yang terkandung di dalam konsep-konsep tersebut. Konsep-konsep di dalam buku ini telah disusun dan diperkemaskan bukan sahaja untuk memudahkan pemahamannya tetapi juga untuk memberi stimulasi kepada penuntut-penuntut membuat kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Oleh itu anggaplah buku ini sebagai usaha permulaan untuk menimba ilmu antropologi yang sebegitu luas skopnya.

Pendahuluan
Penghargaan
Cara Menggunakan Buku Ini

Adat
Adat Istiadat
Adat Perpatih
Adat Temenggung
Agama
Agama, Teori Evolusi
Agama, Teori Fungsional
Agraria
Akuatik, Keturunan
Animisme
Anisogami
Antropologi
Antropologi Aliran Amerika
Antropologi Aliran British
Antropologi Aliran Marx
Antropologi Aliran Perancis
Antropologi Bandar
Antropologi Budaya
Antropologi Ekonomi
Antropologi Fizikal
Antropologi Politik
Antropologi Psikologi
Antropologi Sekarang
Antropologi Sasial
Arkeologi
Asimilasi
Avunkulokal
Bapa
Bilokal
Bomoh
Borjuis
Buapak
Bunuh Diri
Buruh, Proses
Despotisme Oriental
Diakronik dan Sinkronik, Kajian
Difusi
Dualisme
Dunia Ketiya
Ekonomi Politik
Ekonomi Sara Diri
Eksogami
Elit
Emik/Etik
Endogami
Estetik
Etno
Etnografi
Etnosentrisme
Evolusi
Fatalisme
Feudalisme
Fungsionalisme
Hadiah
Hantaran Kahwin
Harta
Hipergami
Hipogami
Imperialisme
Institusi Sosial
Involusi Pertanian
Istiadat
Kapitalisme
Kapitalisme mengikut Karl Marx
Kapitalisme mengikut Max Weber
Kasta, Sistem
Kategori
Kaum/Puak
Kawalan Sosial
Kebapaan, Saudara-mara
Kebudayaan
Kebudayaan dan Personaliti
Kebudayaan Ekspresif
Kebudayaan Golongan Miskin
Kebudayaan Simbolik
Keibuan, Saudara-mara
Kejutan Kebudayaan
Kelas
Kelas, Pendekatan Karl Marx
Kelas, Pendekatan Max Weber
Kelas Sebagai Satu Kategori
Keluarga
Kemiskinan
Kemunduran
Kenduri
Kepimpinan
Kerja
Kesedaran Kelas
Kesedaran Kelas Palsu
Keturunan Ambilineal
Keturunan Dwisisi
Keturunan Matrilineal
Keturunan Patrilineal
Keturunan Senasab
Kognatif, Hubungan
Komoditi
Komuniti
Konflik, Teori
Kontinum Folk-Bandar
Kuasa
Kuat Kuasa
Kudus
Kula Ring
Kultus
Kultus Kargo
Lebihan
Lembaga
Magik
Mana
Masyarakat
Masyarakat Folk
Masyarakat Kompleks
Materialisme Dialektik
Materialisme Sejarah
Matrilokal
Migrasi
Mitos
Mobiliti Sosial
Modal
Modenisasi
Monoteisme
Moral, Sistem
Nasab-Bapa
Nasab-Ibu
Neokolonialisme
Neolitik
Neolokal
Nilai
Norma
Organisasi Sosial
Patrilokal
Pembahagian Kerja
Pembentukan Sosial
Pemburu-Pengumpul
Pemujaan Nenek Moyang
Penaung-Dinaung, Perhubungan
Pengasingan
Penilikan
Peranan Perbapasaudaraan/avunkulat
Perbezaan Sosial Perceraian
Pergantungan
Pergerakan Sosial
Perhubungan Elakan
Perhubungan Gurau Senda
Perikatan
Perkahwinan
Perkahwinan Levirat dan Sororat
Persanakan
Persanakan Dwisisi
Persemendaan
Pertukaran
Pertukaran Tidak Seimbang
Perubahan Budaya
Perubahan Sosial
Petani (Peasant)
Petempatan Selepas Kahwin
Poliandri
Poligami
Piligini
Politik, Institusi
Politeisme
Potlatch
Primitif
Proletariat
Pusaka
Pusat-Pinggir
Ragam Pengeluaran
Ragam Pengeluaran Asiatik
Salasilah
Sanak Saudara
Sanak Sesisi
Sanak Zuriat
Sedarah Hubungan
Senasab
Shaman
Sihir
Simpanan
Sinkretisme
Sinkronik
Sistem Dunia
Sistem Sosial
Soal Selidik
Sosialisasi
Status
Stratifikasi Sosial
Strukturalisme
Struktur Sosial
Subkebudayaan
Suku
— Sistem di Negeri Sembilan
— Sistem di Naning
Sumbang Muhrim
Tabu
Tanah
Tanah, Pewarisan
Tanaman Kontan
Timbal Balik
Tradisi
Tradisi Bangsawan — Tradisi Rakyat
Uksorilokal
Undang
Upacara Amal
Upacara Peralihan Taraf
Urbanisasi
Urbanisme
Uterine
Vivilokal

Bibliografi

Weight0.238 kg
Dimensions21.5 × 14 × 1.2 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.