Pemikiran Taṣawwuf Sunan Bonang (1450-1525M): Berdasarkan Naskhah Suluk Wujil

METSRA WIRMAN adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Padang, Indonesia.

Rihla Media (Cetakan Pertama, 2022)
218 halaman termasuk Lampiran dan Indeks

RM50.00

In stock

Product ID: 30794 Subjects: , , Sub-subjects: , ,

Pemikiran Taṣawwuf Sunan Bonang (1450-1525M) mengkaji pemikiran tasawwuf Ibrāhīm bin Aḥmad Raḥmat Allah bin Ibrāhīm Zayn al-Akbar bin Jamal al-Dīn al-Husayn atau Sunan Bonang. Beliau adalah diantara ‘Waliyullah yang Sembilan’ (Wali Songo) yang mempelopori islamisasi di Jawa pada abad ke-15-16. Pemikiran dan ajaran Sunan Bonang dikaji dengan menggunakan teks Suluk Wujil. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji kembali sejarah Sunan Bonang, menghasilkan sebuah edisi kritis teks Suluk Wujil ini dan juga sebuah analisa dan terjemahan teks ini kepada bahasa Melayu buat kali pertama. Teks ini telah dikumpulkan daripada enam buah manuskrip yang berbeza. Teks kritis yang dihasilkan adalah dalam bentuk transliterasi tulisan rumi.

Dalam menjalankan kajian ini, terdapat sekurang-kurangnya 24 sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan Sunan Bonang telah dirujuk. Kajian ini menggunakan metode kajian kepustakaan yang merangkumi metode pengumpulan data dan analisa semantik. Terdapat enam kajian sarjana Orientalis dan sarjana tempatan di mana terdapat silang pendapat diantara mereka tentang sejarah Sunan Bonang dan ajarannya, kerana sumber rujukan terkandung mitos, legenda, yang kebenaran ceritanya sentiasa samar. Ajaran tasawufnya Sunan Bonang mengungkap dengan menggunakan simbol-simbol (nama tokoh, sangkar, burung, topeng, wayang, cermin dan bayangan) dan ini menimbulkan pentafsiran yang pelbagai dan sebahagiannya mengelirukan.

Sehingga sebahagian sarjana telah keliru dalam memahami dan menggambarkan ajaran tasawufnya kepada faham Manunggaling Kawula Gusti, Panteisme dan Monisme. Kajian ini telah mendapati bahawa pemikiran tasawuf Sunan Bonang adalah yang paling autoritatif menggambarkan ajaran Wali Songo di Jawa, dan ajarannya masih meneruskan tradisi ajaran aḥl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Karya ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebenar ajaran tasawuf Sunan Bonang khasnya dan Walisongo amnya dan memelihara tasawuf yang mereka ajarkan daripada penyelewengan yang dilakukan oleh aliran kebatinan di Jawa.

Dedikasi
Panduan Ejaan dan Transliterasi
Ejaan dan Transliterasi Umum
Ejaan dan Transliterasi Naskhah Suluk Wigil

Penghargaan
Senarai Singkatan

Qalam Penulis

Qalam Penerbit
Meninjau Semula Kedatangan Islam di Alam Melayu

Kata Pengantar I: Dr. Khalif Muammar A. Harris
Taṣawwuf di Alam Melayu dan Hubungannya dengan Faham Waḥdat al-Wujūd

Kata Pengantar II: Dr. Syamsuddin Arif
Dari al-Ḥallāj ke Sunan Bonang

I. Sunan Bonang dan Islamisasi di Jawa

Islamisasi di Nusantara
Islamisasi di Jawa: Peranan Wali Songo
Makna Wali Songo
Tuban dan Persekitarannya
Rekonstruksi Sejarah Sunan Bonang
Riwayat Hidup Sunan Bonang
Karya dan Sumbangan Sunan Bonang
Bidang Pendidikan
Bidang Politik
Media Budaya
Bidang Kesenian
Bidang Sastera

II. Analisa Naskhah Suluk Wujil

Riwayat Naskhah
Salinan dan Terjemahan Naskhah

III. Ajaran Taṣawwuf Sunan Bonang

Pengenalan Ajaran Taṣawwuf Sunan Bonang
Hal yang Berkenaan dengan Ibadah Haji
Faham Tuhan dalam Ajaran Sunan Bonang
Faham Manusia dalam Ajaran Sunan Bonang
Jalan Menuju Tuhan (Allah)
Pengenalan Diri
Perbezaan Faham Manunggaling Kawula Gusti dengan Faham Waḥdat al-Wujūd
Manunggaling Kawula Gusti (MKG)
Antara Perkataan Manunggaling dan Panunggaling
Waḥdat al-Wujūd

Kesimpulan
Senarai Rujukan
Lampiran
Rajah Silsilah Sunan Bonang
Contoh Naskhah Suluk Wujil Ms BG 54, Koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta

Indeks Nama
Indeks Umum
Perihal Penulis

Weight0.437 kg
Dimensions22.8 × 15.1 × 1.6 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.