Pulau Pangkor: Antara Pembangunan dan Kelestarian

JAMILAH MOHAMAD adalah Profesor di Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial(FSSS), Universiti Malaya(UM). Beliau mendapat pendidikan profesional dalam bidang perancangan bandar dan desa di United Kingdom (UK) dengan memperoleh ijazah BA (Hons) (Universiti Manchester), serta ijazah M.Sc. dan Ph.D (Universiti Cardiff). Beliau pernah berkhidmat sebagai Dekan Kluster Penyelidikan Equitable Society (ESRC), Ketua Jabatan Geografi, Timbalan Dekan (Penyelidikan) FSSS, Ahli Senat Universiti dan pelbagai jawatankuasa akademik. Minat penyelidikan beliau adalah tertumpu kepada bidang-bidang berkaitan perancangan guna tanah, pengangkutan dan pembangunan bandar. Beliau telah mengetuai kumpulan ‘Environmental Planning’ dalam projek penyelidikan usaha sama UM-Kyoto University JSPS-VCC Program dan projek flagship di bawah program susulan ‘Integrated Watershed Management’ untuk kawasan tadahan Sg. Selangor. Beliau juga ahli lembaga pengarang bagi jurnal-jurnal Arab World Geographer, Planning Malaysia dan MJTG. Fokus penyelidikan kini adalah untuk membangunkan subbidang ‘spatial-environmental governance’ melalui penubuhan UM Spatial-Environmental Governance for Sustainability Research Centre (UMSERGE) pada tahun 2009.

MARINEY MOHD YUSOFF adalah Pensyarah Kanan di Jabatan Geografi, FSSS, UM. Beliau mendapat ijazah Doktor Falsafah (Geografi) daripada Universiti Leeds, UK. Sebelum melanjutkan pelajaran ke Leeds, beliau memiliki Ijazah Sariana Sastera (Geografi) dan Sarjana Muda Sastera (Geografi) daripada UM. Beliau telah menjalankan kajian berkenaan banjir kilat secara berterusan sejak tahun 1993 hingga kini. Kajian banjir kilat tertumpu di beberapa kawasan di Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pangkor. Selain kajian baniir fokus kajian beliau juga tertumpu kepada kualiti hidup di bandar, proses adaptasi di petempatan Program Perumahan Rakyat (PPR) dan kajian adaptasi dan kualiti hidup masyarakat pesisir pantai akibat hakisan pantai.

Penerbit UM (Cetakan Pertama. 2017)
283 halaman termasuk Indeks dan Bibliografi

 

RM88.00

In stock

Pulau Pangkor: Antara Pembangunan dan Kelestarian ini mengandungi 11 bab, mengetengahkan hasil penelitian yang telah dibuat oleh pengkaji di Pusat Kajian UMSERGE dengan dibiayai oleh dana penyelidikan Universiti Malaya. Hasil kajian ini bermanfaat untuk penguasa tempatan, penggubal dasar, komuniti tempatan dan pemegang taruh yang lain yang perlu memahami dinamik isu pembangunan yang wujud di pulau ini.

Deklarasi Rio 1992 telah memperluaskan konsep pembangunan mapan dengan mengambil pendekatan yang bersifat holistik meliputi dimensi pembangunan ekonomi, keterlibatan sosial dan kelestarian persekitaran. Kini konsep pembangunan mapan telah diarusperdanakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Agenda Pembangunan Mapan 2030 yang telah merangka satu set 17 Matlamat Pembangunan Mapan (Sustainable Development Goals-SDG) untuk dilaksanakan oleh semua negara melalui penubuhan Rangka Kerja Nasional.

Pelaksanaan SDG bertujuan untuk mencapai kesejahteraan global dalam jangka panjang melalui penggunaan dan pengurusan sumber ekonomi dan sumber asli secara bijaksana, dan pada masa yang sama, perlu menghormati manusia dan segala bentuk kehidupan. Usaha untuk mencapai Matlamat Pembangunan Mapan ini tentunya lebih mencabar dalam kes ekosistem pulau kecil. Pulau kecil, seperti Pulau Pangkor yang menjadi tumpuan kajian dalam buku ini, sering menghadapi keterancaman ekonomi kerana bergantung kepada beberapa aktiviti ekonomi asas seperti perikanan dan pelancongan. Walaupun sektor pelancongan berpotensi besar untuk meningkatkan sumber ekonomi pulau, pembangunan pelancongan mesti dijalankan dalam kerangka daya tampung sesebuah pulau. Selain daripada tekanan aktiviti pelancongan, ekosistem pulau juga perlu menampung permintaan penduduk tempatan untuk membina kawasan tempat tinggal dan infrastruktur asas.

Semakin ramai penduduk dan semakin rancak aktiviti pembangunannya, maka semakin banyak sumber asli pulau, termasuk kawasan hutan, perlu digunakan. Sifat pembangunan mapan itu berkonsep normatif menjangkau beberapa skala temporal dan spatial, dan mempunyai pelbagai pemegang taruh. Matlamat pembangunan mapan tidak mungkin dicapai tanpa elemen tadbir urus (governance) yang cekap. Tadbir urus pulau ke arah pencapaian pembangunan mapan melibatkan banyak isu yang menyentuh pelbagai aspek ekonomi, sosial, politik dan alam sekitar. Pendekatan multisektoral dan multidisiplin diperlukan untuk memahami isu yang wujud dalam konteks pembangunan sebuah pulau.

Pulau Pangkor: Antara Pembangunan dan Kelestarian sesuai dijadikan rujukan oleh penyelidik tempatan dan pelajar institusi pengajian tinggi untuk meneruskan agenda penyelidikan dalam bidang pembangunan mapan.

Weight0.586 kg
Dimensions23 × 15.2 × 2 cm
Format

Class

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.