Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk

ASMAH HAJI OMAR adalah pakar nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga Profesor Kerusi Tamadun Melayu Za’ba dan Pengarah Institut Tamadun Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

DBP (Cetakan Kedua, 2019)
143 halaman termasuk Bibliografi dan Indeks

RM20.00

In stock

Rekonstruksi Kata dalam Bahasa Melayu Induk merupakan percubaan merekonstruksi atau membentuk semula kata dalam bahasa Melayu induk yang menurunkan bahasa Melayu moden dengan memberikan penekanan kepada kata bilangan, ganti nama diri, kata adverba dan partikel dengan menggunakan pelbagai dialek Melayu sebagai data. Kata-kata Melayu induk direkonstruksi melalui pengenalpastian pelbagai proses morfologi dan perubahan bunyi. Walau bagaimanapun, bentuk kata yang direkonstruksi itu adalah bentuk hipotesis sahaja. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak ada bukti yang nyata seperti pita rakaman, manuskrip dan sebagainya yang menggambarkan bahasa Melayu induk itu.

Penulis telah mendekonstruksi kata, iaitu memecahkan sesuatu bentuk atau kata kepada unsur-unsurnya sebelum merekonstruksi kata dalam bahasa Melayu induk; misalnya, kata sembilan didekonstruksi kepada sa + ambil + an. Proses ini akan memudahkan pengkaji meneliti etimologi atau sejarah pembinaan sesuatu kata.

Buku ini tidaklah mengutarakan semua kata, kerana ini adalah satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Kata-kata direkonstruksi melalui pengenalpastian berbagai-bagai proses morfologi dan juga perubahan bunyi. Di samping itu, tumpuan diberi kepada beberapa kategori utama, iaitu kata bilangan, ganti nama diri, kata adverba dan partikel. Rekonstruksi adalah proses mencari bentuk yang awal, yakni bentuk induk, yang menurunkan bentuk-bentuk yang ada. Bentuk yang direkonstruksi itu adalah bentuk hipotesis sahaja, kerana benar atau tidak wujudnya tidak ada siapa pun yang tahu, kerana tidak ada bukti yang nyata, seperti rakaman pita, manuskrip, dan yang menggambarkan bahasa induk itu. Kesimpulan tentang bentuk induk itu dilakukan berdasarkan ciri-ciri yang ada dalam bentuk-bentuk turunannya yang boleh dikatakan membayangkan seluruh atau sebahagian dari bentuk induk itu.

Kaedah rekonstruksi bukan sahaja melibatkan perbandingan bentuk-bentuk kognat tetapi juga memerlukan pengenalpastian bahagian-bahagian yang mendirikan kata. Ini bermakna bahawa sebelum merekonstruksi, terpaksa dahulu didekonstruksi. Maka dengan proses rekonstruksi dan dekonstruksi ini dapatlah kita melihat etimologi atau sejarah sesuatu kata dengan lebih jelas.

Prakata
Pendahuluan

Bab 1 Pengantar

Rekonstruksi, Dekonstruksi, Etimologi
Beberapa Landasan Analisis
Pilihan Data

Bab 2 Kaedah Rekonstruksi dan Konsep-konsep Asas

Pengantar
Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu
Kaedah Rekonstruksi
Bentuk Rekonstruksi dan Bentuk Turunan
Bentuk Kognat
Hubungan Sinkronik dan Diakronik

Bab 3 Akar, Penambah, Pembentuk

Konsep Bentuk Akar
Bentuk Akar dari Segi Sinkronik
Bentuk Akar dari Segi Diakronik
Akar Jati dan Akar Terbitan

Bab 4 Konsep dan Makna

Sifat Bahasa yang Arbitrer
Makna Akar Jati
Taraf Akar dan Pembentuk sebagai Morfem
Kehomoniman Akar
Kesimpulan

Bab 5 Pembentuk

Takrif Pembentuk
Pembentuk dalam Konteksnya
Kenalaran dan Ketidaknalaran Pembentuk
Akar Terbitan Bertingkat dan Akar Terbitan Berasingan
Penggunaan Satu-satu Fonem pada Kata Akar
Taraf Pembentuk
Kesimpulan

Bab 6 Unsur Sengau dalam Penambah Me- dan Pe-

Mengapa Unsur Sengau Ini Diperkatakan
Unsur Sengau dalam Me- dan Pe-
Unsur Sengau sebagai Bahagian Kata Dasar
Penyengauan Penggantian dan Penyengauan Penambahan
Unsur Sengau sebagai Bahagian dari eN-
Awalan Me- dalam Nama yang Sudah Beku
Kesimpulan

Bab 7 Penggunaan Unsur Nahuan Beku

Takrif
Be-
Ke-
Ke- dalam Konteks
— Penjenisan Kata-kata dengan Ke-
— Perubahan Fonologi pada Ke-
Kalih, Kapit, Kasih
Kampung, Kampit
Se-
Se- dalam Konteks
— Kelainan Se- (dengan e-taling)
— Penjenisan Kata-kata dengan Se-
Mer-
Ti-
Tiada
Tiarap
Ki-
Kiara
Kiambang, Kembang
Da-, Ra-, (A) nda
Da-, Ra-
Datu, Datuk, Dato’, Ratu
Tok, Toh, Tun
Datin, Dayang, Sayang, Awang
-anda
Sisipan
— Kata-kata dengan -el-
—— Telut
—— Jelajah
—— Belatuk
—— Melayu
—— Kelantan
—— Selangur (nama serangga — selangur; juga nama negeri Selangor)
—— Celaru
— Kata-kata dengan -em-
— Kata-kata dengan -en-
—— *Soyong: Hoyong
—— Senonoh: Seronok
—— Senerih
—— Tenusu
— Kata-kata dengan -er
Gabungan Sisipan
Kesimpulan tentang Sisipan
Gabungan Pe- dan Ka-
Kesimpulan tentang Unsur-unsur Beku

Bab 8 Rekonstruksi dalam Konteks Penggandaan dan Penggabungan Akar

Pembatasan Perbincangan
Penggandaan Akar Jati
— Penggandaan pada KV
— Penggandaan pada KVK, yang K Akhimya Merupakan Bunyi Nasal
— Penggandaan pada KVK, yang K Akhirnya Merupakan Bunyi Bukan Nasal
Penggandaan Pembentuk
Penggabungan Akar
Syahdan: saha + dan
Sembahyang: *sembah + *yang
Dengan: dua + ngan
Delapan: dua + alapan
Sembilan: (e)sa + ambilan
Kesimpulan

Bab 9 Rekonstruksi dalam Konteks Perubahan Bunyi

Jenis Perubahan Bunyi
Penghilangan Bunyi
*juga: juga, jua
*ligar: ligar, liar
*ludah: ludah, luah, ruah
*lubang: lubang, luang, ruang
*sibar: sebar, siar
*rabung: rabung, raung, laung
*bidas: bidas, bias, (tem) pias
*saling: saling, saing
*karis: karis, kais
*bajiq: bajik, baik
*likat likat, liat
Metatesis
lerai: relai, lerai
buncit: buncit, bincut
tinggung: lungging, tinggung
petaq: petak, tepak
gelut: gelut, gulat
jalur: jalur, lajur
Kesimpulan

Bab 10 Rekonstruksi dan Etimologi Ganti Nama Diri

Jenis Ganti Nama Diri dalam Bahasa Melayu
Ganti Nama Diri Jati
Aku, Kami, Kita, Beta
Engkau
Kamu
Hang
Ia, Dia
Nya
Dia, Daku, Dikau
Mereka
Mika
Sepa, Hampa/Hang Apa, Depa
Seme, Kome, Deme
Beliau
Ganti Nama Diri Terbitan
Saya
Hamba
Patik
Awak
Tuan, Tuanku, Tunku, Tengku, Engku, Ungku, Ku, Wan
Puan
Cik, Encik
Kesimpulan

Bab 11 Rekonstruksi Kata Bilangan

Pengantar
Satu
Dua
Tiga
Empat, Enam
Lima
Tujuh
Lapan dan Sembilan
Puluh, Ratus, Ribu
Belas
Tiap
Semua
Berapa
Kesimpulan

Bab 12 Rekonstruksi Kata Adverba dan Kata Partikel

Pengantar
Sini, Situ, Sana
Kini, Kelak
Mana, Mari
Pada, Dahulu, Dari, Dalam,
Dan, Dengan
Namun
Demikian, Kemudian, Kemarin
Begini, Begitu
Yang
Hanya, Sanya
Kesimpulan

Bab 13 Penutup

Bibliografi
Indeks

Weight0.189 kg
Dimensions21.6 × 14 × 0.8 cm
Author(s)

Format

Language

Publisher

Series

Year Published

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.