Teknologi Warisan Alam Melayu

Disunting oleh NOR ZALINA HARUN, ROS MAHWATI AHMAD ZAKARIA dan MUHAMAD SHAFIQ MOHD ALI

Penerbit UKM (Cetakan Pertama, 2021)
209 halaman termasuk Rujukan dan Indeks

RM30.00

In stock

Teknologi Warisan Alam Melayu memerihalkan aspek penting bidang sosiobudaya dan teknologi alam Melayu yang dibahagi kepada tiga tema utama, iaitu teknologi, bandar dan sosioekonomi, dan seni bina warisan. Penempatan dan bandar tradisional adalah aset reka bentuk dan teknologi pembangunan penting yang mempunyai nilai keistimewaan dari sudut sejarah, adat, budaya dan seni bina yang berupaya membangunkan identiti sesuatu masyarakat dalam sesebuah negara. Namun, kecenderungan semasa dalam pembangunan dan pertumbuhan bandar baru di Malaysia merupakan faktor yang melenyapkan reka bentuk fizikal penempatan tradisional yang menyimpan pelbagai khazanah warisan budaya dan teknologi Alam Melayu.

Namun demikian, pendedahan terhadap fungsi landskap budaya yang merangkumi aspek manusia sebagai pelaku dan persekitaran sebagai platform dan kebijakan ahli dan kelestarian sosial terbentuk masih kekurangan hingga saat ini. Pengabaian ilmu homogenisasi budaya dan teknologi vernakular Melayu yang beterusan telah mengakibatkan warisan sedia ada sedang melalui fasa keusangan dan hakisan ilmu kearifan tempatan yang serius. Walaupun terdapat kesedaran dalam pemuliharaan tapak warisan di Malaysia sejak tahun 2008 berikutan pengisytiharan Melaka Bandaraya bersejarah dan George Town sebagai Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO, namun usaha penerbitan yang memerihalkan aspek kualiti yang dimiliki serta pemuliharaan hanya tertumpu kepada pemuliharaan bangunan dengan pemilihan aset terbaik bangunan kolonial tanpa memberi penekanan kepada pemuliharaan warisan ketara di Alam Melayu yang sememangnya terbukti memainkan peranan besar dalam pembangunan sosial dan budaya.

Malah, dalam banyak kajian terdahulu menyatakan bahawa polisi pemuliharaan warisan di Malaysia tidak menyenaraikan pemuliharaan terhadap tapak warisan landskap budaya. Akibatnya, sesebuah lokaliti perlahan-lahan akan kehilangan nilai kelestarian sosial dan budaya sekiranya landskap fizikal tidak dipelihara. Memandang berat terhadap cabaran dan isu yang dinyatakan, buku ini memerihalkan aspek penting bidang sosio-budaya dan teknologi alam Melayu yang dibahagi kepada dua tema utama, iaitu (i) sosioekonomi dan landskap budaya di penempatan Melayu; dan (ii) perbandaran dan seni bina alam Melayu. Setiap bab mempunyai latar dan skop pelbagai yang mencakupi aspek sejarah dan perkembangan terkini yang terkait dengan amalan harian dan usaha penting dalam memajukan masyarakat Melayu di Malaysia.

Seiring dengan perkembangan pembangunan lestari yang diangkat sebagai satu indikator penting dalam perancangan dan pembangunan semasa, penulisan buku yang merupakan hasil dapatan daripada geran dalam negara dan universiti dilihat berupaya menjadi rujukan dalam mendepani isu dan cabaran yang berlaku di penempatan dan bandar tradisional di Malaysia. Kompilasi ilmu berguna tentang pencapaian teknologi dan warisan bermula sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka ini dilihat selari dengan usaha kerajaan dalam mencapai pelbagai dasar negara yang terkait dengan pembangunan fizikal dan pemerkasaan modal insan. Selain itu, setiap dapatan yang dipersembahkan turut berpotensi diangkat sebagai salah satu sumbangan dalam merealisasikan aspirasi negara bagi mengukuhkan daya huni penduduk bandar dan desa terutamanya dalam kalangan masyarakat Melayu.

Senarai Jadual, Rajah & Foto
Prakata

BAB 1 Isu dan Perkembangan Teknologi dan Warisan Melayu
Nor Zalina Harun, Ros Mahwati Ahmad Zakaria & Muhamad Shafiq Mohd Ali

TEMA I — TEKNOLOGI ALAM MELAYU

BAB 2 Teknologi di Alam Melayu Sebelum Kesultanan Melayu Melaka
Hasanuddin Yusof, Zuliskandar Ramli, Abdul Latif Samian

TEMA II — BANDAR DAN SOSIOEKONOMI ALAM MELAYU

BAB 3 Konsep Bandar dari Perspektif Reka Bentuk Bandar sebagai Asas Memahami Proses Pembandaran Bandar Melayu Tradisional
Syahidah Amni Mohamed & Nor Zalina Harun

BAB 4 Perkembangan Modenisasi Ekonomi Perdagangan Malaysia Era 1960-an hingga 1990-an
Mohamad Akmal Ibrahim

BAB 5 Amalan dan Kepentingan Warisan dalam Pertanian Bandar di Malaysia
Haliza Abdul Rahman

BAB 6 Pemantapan Pembangunan Sosioekonomi Berdasarkan Teknologi Warisan terhadap Pekebun Kecil Kelapa Sawit di Negeri Terengganu
Junaidi Awang Besar

TEMA III — SENI BINA WARISAN ALAM MELAYU

BAB 7 Melestarikan Landskap Budaya Petempatan Melayu Tradisional dalam Meningkatkan Identiti Kebangsaan
Najiha Jaffar & Nor Zalina Harun

BAB 8 Isu dan Cabaran dalam Mengekalkan Kelestarian Petempatan Tradisional di Malaysia
Nur ‘Adilah Hassan, Nor Zalina Harun & Noordeyana Tambi

BAB 9 Arketaip dan Tipologi dalam Seni Bina Melayu
Nik Lukman Nik Ibrahim & Hailane Salam

BAB 10 Peranan Infrastruktur Awam dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial di Petempatan Tradisional
Nor Zalina Harun & Najiha Jaffar

BAB 11 Masjid Lama Kedai Mulong: Pelestarian Seni Bina Tradisional Melayu Menerusi Kaedah Penyesuaigunaan Semula
Sahrudin Mohamed Som & Daeng Haliza Daeng Jamal

BAB 12 Arkeologi di Bukit Pulau, Chohong, Melaka: Sumber Tapak Sejarah dan Warisan Baru
Asyaari Muhamad

Rujukan
Senarai Penyumbang
Indeks

Weight0.321 kg
Dimensions22.8 × 15.2 × 1.1 cm
Author(s)

, , , , , , , , , , , , , ,

Format

Language

Publisher

Year Published

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.