Mohd Fuad Mat Jali

Mohd Fuad Mat Jali adalah Profesor di Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Penyelidikan terkini beliau adalah berkaitan geografi manusia, geopolitik, geografi elektoral dan perancangan bandar.