Zaini Othman

Zaini Othman adalah Profesor Madya & Felo Penyelidik Kanan di Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian beliau menumpukan kepada identiti politik dan etnografi; nasionalisme; keselamatan dan negara-bangsa dalam komuniti minoriti di Sabah.